QĐ v/v thành lập Ban Phòng Chống Cháy Nổ
(Ngày cập nhật: 18/3/2011 10:0:48 AM)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 130/QĐ-ĐKC
TP. HCM, ngày 21 tháng 02 năm 2011

 

 
QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc thành lập Ban Phòng chống cháy nổ
 

HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
Căn cứ quyết định số 235/TTg ngày 26 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định số 702/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc chuyển đổi loại hình Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ
TP. Hồ Chí Minh;
Căn cứ quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường đại học tư thục;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Quản trị,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Phòng chống cháy nổ của Trường Đại học Kỹ thuật
Công nghệ TP. HCM,
kể từ ngày ký, gồm các thành viên theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Ban Phòng chống cháy nổ có nhiệm vụ giúp Hiệu trưởng điều hành
công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong toàn Trường; tổ chức trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy, tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy, các điều kiện cứu hộ - cứu nạn cần thiết để đề phòng các bất trắc xảy ra theo các điều khoản liên quan của Luật Phòng cháy chữa cháy.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, cácquyết định trước đây về
vấn đề này đều vô hiệu lực.
Điều 4.Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Quản trị, Ban
Phòng chống cháy nổ, các đơn vi liên quan và các thành viên có tên trong danh sách
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: TC-HC.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Đắc Lộc
 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH BAN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
(Kèm theo quyết định số 130/QĐ-ĐKC ngày 21/02/2011 của Hiệu trưởng)
 
STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Ông Kiều Xuân Hùng
Trưởng ban
2
Ông Cao Quang Minh
Phó trưởng ban
3
Ông Trương Xuân Hùng
Phó trưởng ban
4
Ông Trần Đình Huy
Ủy viên thường trực
5
Ông Nguyễn Văn Vịnh
Ủy viên, kiêm Trung đội trưởng Đội PCCC trụ sở ĐBP
6
Ông Huỳnh Ngọc Anh
Ủy viên, kiêm Trung đội phó Đội PCCC trụ sở ĐBP
7
Ông Nguyễn Văn Giàu
Ủy viên, kiêm Trung đội phó Đội PCCC trụ sở ĐBP
8
Ông Lê Duy
Ủy viên, kiêm Trung đội trưởng Đội PCCC cơ sở UVK
9
Ông Nguyễn Ngọc Dư
Ủy viên, kiêm Trung đội phó Đội PCCC cơ sở UVK
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Hồ Đắc Lộc
Các bài viết khác
    Danh sách Trung đội PCCC tại Trụ sở Điện Biên Phủ và Cơ sở Ung Văn Khiêm  (18/3/2011 10:5:7 AM)
THÔNG TIN MỚI