Thông báo di dời Phòng Gym và Vovinam
(Ngày cập nhật: 23/6/2018 10:55:54 AM)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

PHÒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/TB-QT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6  năm 2018

                                                                                               

THÔNG BÁO

Về việc di dời bố trí phòng GYM và sân Võ VOVINAM

 
 
 

 

 

 

 


-   Căn cứ yêu cầu kế hoạch bố trí cơ sở vật chất phục vụ học tập kể từ ngày 15/07/2018 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Phòng Quản trị đã được Ban Giám hiệu thông qua;

Phòng Quản trị thông báo đến các đơn vị về việc di dời bố trí phòng GYM và phòng tập võ VOVINAM như sau:

1.   Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 15/07/2018:

 Thực hiện di chuyển trang thiết bị phòng GYM và phòng VOVINAM từ Toà nhà A, B Trụ sở Điện Biên Phủ đến Toà nhà E1 thuộc Trung tâm Đào tạo nhân lực chất lượng cao HUTECH, Phường Hiệp Phú, Quận 9. TP.HCM.

2.   Kể từ ngày 16/07/2018, đưa vào sử dụng phòng GYM tại E1-11.03 các sân võ VOVINAM tại E1-11.02/1®5.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:

- Trang thông tin điện tử;

- P. ĐT-KT;TT.GDTC;

- Ban Thanh tra;

- P.CTSV;

- Lưu: TC-HC, QT.

 

 

 

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ

 

(Đã ký)

 

 

Trần Đình Huy

 

 

 

 

 

 

Các bài viết khác
    Thực đơn bếp ăn 21-22/12/2016  (21/12/2016 9:9:47 AM)
    Thư mời chào giá bảo trì thang máy  (28/8/2013 11:27:3 AM)
    asdsadad  (27/3/2013 13:58:0 PM)
THÔNG TIN MỚI