Trang chủ   /   Hiệu suất sử dụng phòng máy
Chọn Ngày :
TT Máy Tính A-10.02
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5
 
TT Máy Tính A-09.02
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5
 
TT Máy Tính A-08.02
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5
 
TT Máy Tính A-06.02
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5
 
TT Máy Tính A-05.03
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5
 
TT Máy Tính A-04
Ca Số Máy
Hiện Tại
Số Sinh Viên (Số Máy) Tổng Số Tiết Hiệu Suất(%) Nhân Viên nhập Ghi Chú
TKB Thực Tế TKB Thực Tế TKB Thực Tế
Ca 1
Ca 2
Ca 3
Ca 4
Tổng
Kết
Ca 5